Skip to main content

1) Zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy kursantów i pracowników.

2) Do KIDS STUDIO  mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych.

3) Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych, nie będą wpuszczane do studia. Dotyczy także rodziców i opiekunów.

4) Prosimy o nie  przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami, aby umożliwić poprzedniej grupie bezkontaktowe opuszczenie budynku.

5) Pomiędzy zajęciami następuje 15 minutowa przerwa, podczas której sala jest wietrzona. Powyższe nie wyklucza wietrzenia sali także w trakcie zajęć.

6) Szatnie dostępne są dla wszystkich kursantów, będą one dezynfekowane.

7) Do studia może wejść z dzieckiem tylko jeden rodzic w celu przygotowania dziecka do zajęć. Zaleca się przyprowadzanie dziecka przez tę samą osobę w celu wykluczenia rotacji osób postronnych przychodzących do studia. Zalecane jest nie przebywanie rodziców w studiu w trakcie zajęć.

8) Jeśli w trakcie przyprowadzania lub odbierania dziecka utworzy się kolejka, należy zachować odstęp 2m. – nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie do studia. Pracownicy studia zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni studia, wynoszący min. 2 m. W wyjątkowych sytuacjach dystans ten może ulec zmniejszeniu w celu sprawnego wykonywania obowiązków służbowych.

9)Kursanci i pracownicy mogą przebywać w placówce bez przyłbic i maseczek ochronnych. Niniejszy zapis nie dotyczy osób trzecich – w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, którzy mają obowiązek zakrywać usta i nos.

10) Recepcja pozostaje czynna w godzinach funkcjonowania zajęć, tj: 16.00-20.00. Każda osoba wykupująca karnet, załatwiająca sprawy w recepcji ma obowiązek zachowania odstępu od innych oczekujących min. 2 m. Zaleca się przebywanie w obrębie recepcji tylko w celu wykupienia karnetu, wejścia, zapisów na zajęcia lub innych pilnych spraw.